YUKARI
BİRİMLERİMİZ / Plan ve Proje Müdürlüğü

T.C

İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Hukuki Dayanak, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

 

Madde1- Bu yönetmelik Plan ve Proje Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını belirler.

 

Dayanak

Madde 2- Plan ve Proje Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 3-Bu yönetmelik Plan ve Proje Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer birimlerle izlenecek çalışma, usul ve esaslarını kapsar. Aşağıdaki yasa ve yönetmelikler ile buna bağlı meri plan ve mevzuat hükümlerine göre yapılacak işlemleri kapsar.

 • 3194 Sayılı İmar Kanunu
 • 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
 • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve 5711 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
 • 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 • 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkında Kanun
 • 3402 Sayılı Kadastro Kanunu
 • 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • Turizmi Teşvik Kanunu
 • Otopark Yönetmeliği
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
 • Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
 • Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
 • Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
 • 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
 • İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruşların Yeterlilik Yönetmeliği
 • Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği
 • Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
 • İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
 • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
 • Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik
 • Isı Yalıtım Yönetmeliği
 • Asansör Yönetmeliği
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği
 • Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik.
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi Yüksek Yapılar Yönetmeliği.
 • Tasarrufu Kısıtlanan Bina, Arsa ve Arazi Hakkında Yönetmelik
 • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği
 • 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelikler
 • 4342 Sayılı Mera Kanunu
 • Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
 • Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
 • 6831 Sayılı Orman Kanunu
 • 595 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu
 • Tüm Nazım ve Uygulama İmar Planları Plan Notları ve Yönetmelikler Dışında Konusuna Göre İlgili Mevzuat, Genelge ve Kurum Görüşleri

 

Tanımlar

Madde 4-Bu yönetmelik uygulamasında;

Belediye: İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Belediyesini,

Başkanlık: Çiğli Belediye Başkanlığını,

Müdürlük: Plan ve Proje Müdürlüğünü,

Müdür: Plan ve Proje Müdürünü,

Personel: Plan ve Proje Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü,

Yönetmelik: Plan ve Proje Müdürlüğü yapılanma, görev ve çalışma esasları hakkındaki yönetmeliği,

Harcama Yetkilisi: Bölüm müdürünü, gerçekleştirme görevlisi müdürün tanımladığı kişiyi,

Harcama Talimatı: Hizmetin gerekçesi ile yapılacak işin konusu, tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme yöntemi ve hizmeti gerçekleştirecek görevlinin yazılı olduğu belgeyi,

Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yaptırılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürüten kişiyi ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı

 

Madde 5- Plan ve Proje Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılı birimlerden oluşur:

 

 1. Plan ve Proje Müdürü
 2. Birim Yetkilileri
 3. Genel Kayıt Birimi
 4. Planlama Birimi
 5. Kentsel Tasarım Birimi
 6. Kentsel Dönüşüm Birimi
 7. Uygulama Birimi
 8. Aplikasyon Birimi
 9. CBS Birimi
 10. Arşiv Birimi

 

Müdürlüğün Organizasyon Şeması

 

Madde 6- Müdürlüğün organizasyon şeması aşağıda gösterildiği gibidir: 

 

Plan ve Proje Müdürlüğü

 

   

 

 

 

Müdür

 

 

 

 

 

 

Genel Kayıt Birimi

 

       

 

Planlama Birimi

 

       

 

Kentsel Tasarım Birimi

 

       

 

Kentsel Dönüşüm Birimi

 

       

 

Uygulama Birimi

 

       

 

Aplikasyon Birimi

 

 

 

 

 

 

CBS Birimi

 

 

     

 

Arşiv Birimi

 

  

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

Madde 7-Plan ve Proje Müdürlüğü, Başkanlık Makamının talimatlarının, kamu ve vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi, verilen görev ve yetkilerin kullanılması kapsamında; konusu ile ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi ve yasal süresi içinde sonuçlandırılmasını sağlamak. Kentin gelişimini planlamak ve sağlıklı yaşam koşulları hazırlamak.

Müdürün Görev, Yetkileri

 

Madde 8-

 

 1. Sürdürülebilir kentleşme için gereken vizyon, program, stratejik öncelikler ve mekansal dönüşümlerin uzun perspektif içerisinde gerçekleştirilmesini takip etmek.  İlçenin doğal ve tarihi değerlerini koruyarak, kentsel gelişim için ekonomik ve sosyal yapıyı gözeterek katılımcı ve sürdürülebilir bir planlama anlayışını sağlamak.
 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/100.000, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekteki üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak uygulama imar planlarının hazırlanması veya yüklenici firmalara hazırlatılması ile ilgili çalışmaların yürütülmesini koordine etmek.
 3. Uygulama ve revizyon imar planları ve plan değişikliklerine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesini ve bunların güncellenmesini koordine etmek.
 4. Kentin ihtiyaçları doğrultusunda kentsel tasarım ve dönüşüm/yenileme projeleri yapmak veya yaptırmak, kentsel alan genelinde mekansal gelişme, ekolojik kentleşme, sürdürülebilir kentsel ve bölgesel yapılanma çalışmalarını koordine etmek.
 5. Sürdürülebilir ekolojik kentleşme esasları doğrultusunda kentsel tasarım rehberi hazırlanmasını ve kentsel tasarım projelerinin bu rehber doğrultusunda tasarlanmasını ve planlanmasını sağlamak.
 6. Çiğli Belediye sınırları içindeki alanlarda 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve uygulama yönetmeliklerine göre Kentsel Dönüşüm faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 7. Çiğli Belediyesi sınırları içinde bulunan arsa ve arazilerin düzenleme faaliyetlerini hazırlamak veya yüklenici firmalara hazırlatmak için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesini koordine etmek.
 8. Belediye sınırları içinde plan genelinde 3194 sayılı yasanın 18. madde uygulaması işlerini hazırlamak veya yüklenici firmalara hazırlatılmasını sağlamak.
 9. Belediyeye ait olan mülklerde imar uygulama haritası ve parselasyon planının hazırlanarak imar uygulamasının gerçekleştirilmesini sağlamak.
 10. Müdürlüğüne yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olup gerekli her türlü tedbiri almak.
 11. Müdürlüğün görev sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, Müdürlüğüne intikal eden evrakların ve görevlerin bağlı birimler arasında dağılımını ve denetimini sağlamak.
 12. Kendine bağlı birimler arasında uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlamak.
 13. Diğer Müdürlüklerle ortak yürütülen projelerde gerekli koordinasyon ile Müdürlükler arası sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak.
 14. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayıp uygulamak.
 15. Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde harcama yetkilisi sıfatıyla Belediye bütçesinde öngörülen harcamaları yapmak.
 16. Müdürlüğü ilgilendiren konulardaki toplantılara katılmak.
 17. İhale Yetkilisi olarak ilgili yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
 18. Günün gelişen teknolojisinden de yararlanarak Müdürlükçe yapılan işlerde kalite sistemini geliştirme çabalarında bulunmak.
 19. Müdürlüğünde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek yazılı hale getirilmesini sağlamak.
 20. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre personel özlük hakları ile ilgili (sicil raporlar sosyal haklar, izin, terfi, disiplin cezası vb.) yetkisi dâhilindeki işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 21. Hizmet ve uygulamaların yapılan çalışmalarla iyileştirilmesini sağlamak ve aksayan hizmet varsa aksamanın nedenini diğer çalışanlar ve ilgili birimlerle beraber araştırmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmak, bu çalışmalarla ilgili kayıtların tutulması ve takibini sağlamak.
 22. Personelin eğitim gereksinimlerini tespit ederek yeni personelin eğitilmesini sağlamak.
 23. Personelin mesai saatlerinde kanun nizam ve genelgelere uygun olarak çalışmalarını temin ederek, vazifesini yapmayanı ikaz etmek gerektiğinde durumu üst makamlara bildirmek.
 24. Personelin iş devamlılığını takip etmek disiplini sağlamak.
 25. Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve Müdürlük dahilinde görev yerlerini değiştirmekle yetkilidir.

 

Müdürün Sorumlulukları;

 

Madde 9-Müdür 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

Birim Yetkililerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Madde 10-

 

 1. Müdüre bağlı olarak görev yapmak.
 2. Birimler ile ilgili hizmetlerin Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, aksaklıkları bir üst makama bildirmek.
 3. Birimleri ile ilgili işlerin program dâhilinde takibini yapmak. Birimleri ile ilgili yazışmaların zamanında ve doğru olarak yapılmasından Müdüre karşı sorumlu olmak.
 4. Birimler arası koordinasyonu sağlamak.
 5. Birimlerinde görevli personelin iş disiplininden ve yaptığı görevden Müdüre ve İdareye karşı sorumlu olmak.
 6. Birimlerine gelen yazılı ve sözlü başvuruların yasal süresi içerisinde tamamlanması için birimleri denetlemek.
 7. Belediye içi ve dışı kurum ve müdürlüklerden gelen taleplerin personel tarafından değerlendirilmesi sonrasında yazılan yazıları paraflamak, Müdürlük Makamına sunmak.
 8. Müdürlük Makamınca kendilerine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

 

 

 

 

Genel Kayıt Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Madde 11-

 

 1. Müdür ve Birim yetkililerinin verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışmak.
 2. Vatandaş başvuru ve dilekçelerini Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile kayda almak ve ilgili servislere havalesini sağlamak.
 3. Resmi kurumlardan gelen evrakları EBYS ile kayda almak ve ilgili servise havalesini sağlamak.
 4. Resmi kurumlara yazılmış olan yazıların kurumlara zimmetle gönderilmesini sağlamak.
 5. Vatandaş ve Müdürlükler arasında yapılan yazışmaların durumu hakkında bilgi vermek.
 6. Müdürlükte sonuçlanmış tüm başvuruların çıkış işlemlerini gerçekleştirmek.
 7. Bağlı bulunduğu Müdürün ve Birim Yetkililerinin vermiş olduğu diğer görevleri yerine getirmek.

 

Planlama Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Madde 12-

 

 1. Şehir Planlama çalışmalarını, İmar Kanunu ve konusuna göre ilgili kanun ve yönetmelikler ile Çiğli imar planlarında yer alan tüm plan notlarına, kamu yararı ve planlama ilkelerine bağlı kalarak icra etmek.
 2. Şahıslar, kamu kurumları ya da Belediye içerisindeki diğer birimler tarafından gerçekleştirilen plan değişikliği taleplerinin İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında teknik inceleme ve değerlendirmesini yaparak Meclise sunmak ve ilgili işlemleri yürütmek.
 3. Meclisten İmar Komisyonuna havale edilen dosyaların takibini yapmak, komisyonlara teknik bilgi vermek, gerektiği hallerde arazide yer gösterimi yapmak.
 4. Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlamak veya hazırlatmak, hazırlanan planları Meclise sunmak ve ilgili işlemleri yürütmek.
 5. Belediye Meclisi tarafından alınan kararlar ve eklerini 5216 Sayılı Yasa gereği Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilgili Müdürlüklerine göndermek.
 6. İmar planlarına karşı açılan davalar için Hukuk İşleri Müdürlüğünün savunmasına esas olacak tüm bilgi ve belgeleri hazırlamak, gerekli durumlarda heyet ile birlikte keşfe çıkmak.
 7. İmar planlarının iptali durumunda kararın gereğini yerine getirmek amaçlı yeni plan hazırlanmasına ve onaylanmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
 8. Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra imar planı değişikliklerine ilişkin askı işlemlerini yürütmek, talep sahibine kararı iletmek.
 9. Talep halinde vatandaş, diğer müdürlükler, ilgili kuruluşlar ve resmi kurumlara Belediyemiz sınırları içinde onaylı uygulama imar planı örneği hazırlamak.
 10. Kamu Kurumlarından, vatandaşlardan, Belediye içerisindeki diğer birimlerden gelen planlama, imar plan değişikliği,  mahkeme kararları ile ilgili dilekçe ve yazıları -yazıda ek olarak evrak, bilgi, belge ve paftalar talep ediliyorsa paftalar da hazırlanarak- cevaplandırmak.
 11. İmar Kanunu ve ilgili tüm kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin ve genelgelerin takibi yapmak.
 12. Vatandaşların şifahi taleplerine cevap vermek, gerekli bilgilendirmeleri yapmak, gerektiğinde kurumlardan bilgi ve belgeler talep etmek ve talep sahiplerine konuyla ilgili bilgilendirme yapmak.
 13. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onama sınırı dışında kalan alanlara ait onaylı üst ölçekli planlara göre imar durumları hazırlamak, yazışmalar yapmak ve arşivlemek.
 14. İzmir 1 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İzmir Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğünce karara bağlanarak Belediyemize iletilen kararlar uyarınca uygulama yapmak ve bu kararları arşivlemek.
 15. Konusuna göre Belediyemizin ilgili Müdürlük yetkilileri ile birlikte UKOME toplantılarına katılım sağlamak, bu karar tutanaklarını arşivlemek.
 16. Ulaşım etüdü ve ulaşımla ilgili çalışmalar yapmak, kurumlarla toplantılara katılım sağlamak.
 17. İmar planlarındaki değişikliklerin imar planı paftaları üzerine işlemek ile birlikte imar planlarının güncel olmasını sağlamak.
 18. İmar planlarının, plan değişikliklerinin ve plan notlarının basılı orijinallerini arşivlemek, kopyaları bilgisayar ortamına aktarmak.
 19. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Alımı ile ilgili çalışmaların yapılması sağlamak.
 20. Coğrafi bilgi sistemine geçişte planlama çalışmalarına katılım sağlamak ve tüm plan çalışmalarının bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak.
   

Kentsel Tasarım Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Madde 13-

 

 1. Çiğli Belediyesi sınırları içerisinde kamusal alanların daha yaşanılır ve estetik hale getirilmesi için kentsel tasarım projeleri üretmek.
 2. Çiğli Belediyesi sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan kent mobilyalarını tasarlamak.
 3. İlçe genelindeki estetikten uzaklaşmış bina cepheleri için cephe düzenleme projeleri üretmek.
 4. Halkın kentsel tasarım ve kent estetiği konusundaki duyarlılığını arttırmaya yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
 5. Kent kültürü ve kentlilik bilincinin geliştirilmesini sağlayacak nitelikte sosyal projeler hazırlamak, uygulamak. Bu amaçla, çeşitli yayın, harita, broşür, kentsel tasarım kılavuzu, kitapçıklar hazırlamak. Ayrıca bu konuda eğitimler ve sergiler düzenlemek.
 6. Müdürlük çalışmalarını destekleme amacıyla kentsel tasarım, sokak sağlıklaştırma, kent mobilyaları tasarımı gibi konularda yarışmalar düzenlemek.

 

Kentsel Dönüşüm Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Madde 14-

 

 1. İlçe sınırları içinde yer alan düzensiz gelişmiş ve afet riski taşıyan alanların tespitini yapmak. Tespiti yapılan alanlarda öncelik sırası belirlemek, belirlenen alanlara ilişkin plan ve uygulama programlarını hazırlamak.
 2. Hazırlanan projeler kapsamında ilgili resmi kurum ve kuruluşlar ile işbirliği, protokol ve yazışmalar yapmak.
 3. 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde uygulamaya esas proje ve yapım kısımları da dâhil tüm iş ve işlemleri yapmak.
 4. 6306 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği “Riskli Alan” ile “Rezerv Alanları” belirlenmesi hakkında çalışmalar başlatmak ve ”Riskli Alan” ile  “Rezerv Alanları” için Bakanlığın istediği şekliyle dosyaları hazırlamak ve Bakanlığa sunmak.
 5. 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında “Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı” belirlemelerinin yapılması ile uygulamaya esas her türlü proje ve yapım işlerinin yürütülmesini sağlamak.

 

Uygulama Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Madde 15-

 

 1. Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışmak.
 2. Düzenleme Sahası Seçimi:Uygulama imar planı olan yerlerde; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesi ve bu maddeye ait arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenleme sahalarını belirlemek.
 3. İmar Planı Uygulaması (Parselasyon Planı):Onaylı düzenleme sahalarında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi’ne göre; mevzuata, uygulama imar planı ve plan notlarına uygun yapılaşmaya temel oluşturmak ve kamu hizmet ve tesis alanlarının kamuya kazandırılmasını sağlamak amacı ile hazırlanan parselasyon planlarını yapmak veya serbest çalışan harita mühendislerince yapılan parselasyon planlarını kontrol etmek.
 4. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 11, 15 ve 16. maddelerine göre yapılan uygulamalar: Yola terk, yoldan ihdas, ayırma, birleştirme ve irtifak hakkı işlemlerinin kontrol edilmesi ve tescil işlemi için dosyaların tapu ve kadastro müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak.
 5. Müdürlüğümüzce yapılan imar uygulamalarının ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerinde tescil işlemlerini yürütmek.
 6. İhale yolu ile yaptırılacak imar planı uygulamalarının kontrolünü yapmak, tamamlanmasını sağlamak.
 7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte imar uygulamaları ile yeni üretilen parsellerin büyüklüklerinin belirlenmesi işlemini gerçekleştirmek.
 8. Uygulama imar planına göre yapılan imar uygulamalarına esas imar hatlarını gerekli durumlarda Aplikasyon Biriminden de yardım alarak belirlemek.
 9. İmar uygulamalarının yapımı aşamasında; ilgili tapu ve kadastro birimleri ile irtibat kurarak uygulamaya giren parsellerin mülkiyet yönü ile mutabakatını sağlamak ve düzenleme alanında kalan parsellere şerh konulmasına ilişkin yazışmaları yapmak.
 10. Çiğli Belediyesi sınırları içinde bulunan arsa ve arazilerin düzenleme faaliyetlerini yapmak veya yüklenici firmalara yaptırmak için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek.
 11. Tescili sağlanan imar uygulamaları verilerinin bilgisayar ortamına aktarılmasını ve paftalara tersimatını sağlamak.
 12. İptal edilen parselasyon planlarının geri dönüşüm cetvellerini hazırlayarak tescilini sağlamak.
 13. Belediyeye ait olan mülklerde imar uygulama haritası ve parselasyon planını hazırlayarak imar uygulamasını gerçekleştirmek.
 14. Hukuk İşleri Müdürlüğü ile yazışmalar yaparak idare mahkemelerine açılmış olan davaların savunmalarına altlık teşkil edecek teknik bilgilerin verilmesini sağlamak.
 15. Bölümünün faaliyetlerinde kullanılacak her türlü malzeme ve hizmet alımlarında teknik şartnameleri hazırlamak.
 16. Arsa ve arazi düzenlemeleri hakkında vatandaşa bilgi vermek.
 17. Vatandaşların talepleri üzerine parselleri üzerinde bulunan 18. madde şerhinin kaldırılması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
 18. Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmaları yapmak.
 19. Bağlı bulunduğu amirin vermiş olduğu benzer görevleri yerine getirmek.
 20. İmar uygulaması yapılacak alanların 5 yıllık imar programına alınmasını sağlamak.

 

Aplikasyon Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Madde 16-

 

 1. Müdür'ün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışmak.
 2. Yapı Aplikasyon Projesi (TUS): Üzerine bina yapılacak parsellerin imar durumu belgesine göre projelerin hazırlanmasına altlık teşkil eden ve serbest çalışan Harita Mühendisince hazırlanan, yeni yapılacak binanın kitle ebatlarını, çekme mesafelerini, kotlarını ve yol genişliğini içeren yapı yeri uygulama ve kot krokilerinden oluşan işlem dosyalarının kontrolünü yapmak.
 3. Belediyemize ait ruhsatlı yapı yapılacak olan parsellerin yapı yeri uygulama ve kot krokilerini hazırlamak.
 4. Kırmızı Kot: Asfaltlanmamış vb. imar yollarının asfalt üst kotlarını gösterir yol krokilerini hazırlamak.
 5. Ruhsat sonrası vizeler:

-Aplikasyon Vizesi: Belediyemizce onaylanan TUS, işlemli dosyasına göre parselin üzerine yapılacak yapıların aplikasyon işleminin doğru yapılıp yapılmadığının kontrol edilerek vize işlemlerini gerçekleştirmek.

-Temel Vizesi: Belediyemizce onaylanan TUS işlemli dosyasına göre ruhsat almış binaların temel betonu dökülmeden önce proje eklerine uygun olarak temel demir montajı ile kitle ölçümlerinin uygunluğunu kontrol etmek.

-Subasman Vizesi: Belediyemizce onaylanan TUS işlemli dosyasına göre ruhsat alınmış ve subasman seviyesine getirilmiş binaların yerinde tetkik edilmesi; ebatlarının çekme mesafelerinin ve subasman yüksekliğinin proje ve eklerine uygunluğunun tespiti halinde yapılan vizeyi kontrol etmek.

 1. Ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan, oturma raporu almış binalara ait tapu kütüğünde yapılacak işlemlerle ilgili olarak arsa vasfından bina vasfına geçiş aşamasında yüklenicisi tarafından hazırlanan vaziyet ve bağımsız bölüm krokilerinin kontrol ve onay işlemlerini yapmak,
 2. Aplikasyonu yapılacak olan yerlerin arazi ve büro çalışmalarını yürütmek.
 3. Belediyemiz hizmetleri için gerekli olan hali hazır haritaların arazi ve büro çalışmasını yapmak. Eğer hali hazır haritalar Belediyemizce ihale yolu ile yaptırılıyor ise İ.B.Ş.B. Harita Şube Müdürlüğü ile birlikte kontrol işlemlerini yürütmek.
 4. Müdürlükçe yapılan imar uygulamalarında uygulaması yapılan alanın; öncelikle detay alımını yaparak sonrasında da ilgili servis tarafından hazırlanan parselasyon planlarının araziye aplikesini sağlamak.
 5. Müdürlüğün diğer servislerince yapılan çalışmalar için gerekli detay alımlarını yapmak ve arşivlenmesini sağlamak.
 6. Gelir Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ceza tutanaklarına esas tespit edilen işgaliyenin bulunduğu yerin, ada ve parsel numaralarının belirlenmesini ve yüzölçümlerinin hesaplamasını yapmak.
 7. Kaçak yapı tespit ölçümleri, çalışma ruhsat mesafe kontrolleri, kamulaştırma haritaları ve işgaliye işlemleri, park ve bahçelerin sınır tespitleri, planlama çalışmaları için zemin üstü tespit ve ölçümleme çalışmalarını yapmak.
 8. Vatandaş tarafından hazırlatılan röperli krokilerin kontrol edilerek onaylanması faaliyetlerini yürütmek.
 9. Yapı kullanma izin belgesi eki olan röleve krokilerinin kontrol ve onay işlemlerini yapmak.
 10. Serviste kullanılan Müdürlük demirbaşına kayıtlı elektronik takeometre, nivo vs. arazi ölçü aletlerinin bakımı için gerekli önlemi almak ve kullanma kılavuzuna uygun kullanılmasını sağlamak.
 11. Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmaları yapmak.
 12. Bağlı bulunduğu amirin vermiş olduğu benzer görevleri yerine getirmek.

 

CBS Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 17-

 1. Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışmak.
 2. Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapmak.
 3. Coğrafi bilgi faaliyetlerini ( Coğrafi verilerin-bilgilerin ölçülmesi ve işlenmesi, depolanması, güncelleştirilmesi, yönetimi, paylaşımı, kullanımı, koordinasyonu, bilgisayar ağları üzerinden sunumu) gerçekleştirilmesini sağlamak.
 4. Temel altlık haritaların ( Kadastral haritalar, imar planları, hâlihazır haritalar ) yanı sıra her türlü altyapı ve üstyapı bilgilerini içeren konumsal verilerin coğrafi bilgi sistemleri veri tabanında depolanarak analiz edilmesini ve/veya hizmete sunulmasını sağlamak.
 5. Ekonomi, sağlık, sosyal, kültür ve çevre ve doğal kaynaklar gibi öncelikli konulara ilişkin karar vermesi ve politika geliştirmesinde coğrafi verilerin etkin kullanımını sağlamak.
 6. Gelişen teknoloji ve coğrafi bilgi sistemlerine uygun projeler üretmek ve uygulamak.
 7. Stratejik planda yer alan projelerin yürütülmesi ve geliştirilmesinde coğrafi verilerin kullanılmasını sağlamak.
 8. Çiğli Belediyesi Kent Bilgi Sistemi (KBS) için gerek duyulacak coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili veri yönetimi çalışmalarını yürütülmesine yardımcı olmak.
 9. İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğüyle koordineli çalışmak.
 10. Çiğli Belediyesinin tüm ilgili birimleriyle Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) çalışmaları kapsamında koordineli çalışmak ve gerektiğinde konu hakkında bilgilendirmek.

 

Arşiv Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Madde 18-

 

 1. Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışmak.
 2. Müdürlükle ilgili her türlü dosya, klasör, pafta vb. belgenin ve evrakın düzenli ve kolay ulaşılabilir şekilde arşivlenmesini ve korunmasını sağlamak.
 3. Arşiv yönetmeliği çerçevesinde hizmetler yürütmek, evrakların dosyalama talimatına göre düzenli tutulmasını sağlamak.
 4. Müdürlük personelince arşivden talep edilen dosyaların zimmet karşılığında temin ve teslim edilmesini sağlamak.
 5. Arşiv dosyalarındaki evrakların dijital ortama aktarılmasını sağlamak.

 

Taşınır Kayıt Yetkililerinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

 

Madde19-

 

 1. Harcama birimleri tarafından edinilen taşınırlardan, ilgili Taşınır Kayıt Yetkilisinin kayıt işlemlerini yapmak üzere; muayene ve kabulü yapılanları, cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğunda ambarlarda muhafaza etmek. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

 

 1. Taşınırların tüketilmek suretiyle çıkış işlemlerini kayıtlarını tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini Belediye konsolide görevlisine göndermek.
 2. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
 3. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek ve gerekli işlemleri yapmak.
 4. Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
 5. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
 6. Müdürlüğün malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasında harcama yetkilisine yardımcı olmak.
 7. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
 8. Taşınırların elektronik ortamda takibi için yapılacak programa her türlü veri girişi yaparak buradaki verileri sürekli güncel halde tutmak.
 9. Taşınır Mal Yönetmeliği’nce verilen diğer görevleri yapmak.

 

Taşınır Kontrol Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları

 

 1. Taşınır kayıt ve işlemleri ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.
 2. Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

 

Yürürlük

 

Madde 20-  Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Çiğli Belediye Meclisi’nde kabul edildikten sonra çiğli belediyesi Web sayfasında veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 21- Bu yönetmelik hükümlerini Çiğli Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

30 Temmuz 2019 14:58:34

BİRİMLERİMİZ

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : 0232 520 6000 ÇAĞRI MERKEZİ : 0232 935 5535 WHATSAPP : 0538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr
ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2019 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır. | Çiğli Belediyesi Webmail