YUKARI
BİRİMLERİMİZ / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 6

1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü :

Belediye Başkanına bağlı olarak görev yapar, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü denetler ve çalışma konularında direktif verir.

Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları

 • 1) Belediye Başkanının sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.
 • 2) Çiğli Belediyesi insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak. Dosyalarını hazırlamak ve ihtiyaç duyulan birimlere norm kadroya bağlı kalarak personel dağıtımını yapmak.
 • 3) Çiğli Belediyesi personelinin atama, nakil, sicil, terfi, izin, benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
 • 4) İşçi personelin özlük işlemlerini yerine getirmek.
 • 5) Çiğli Belediyesi personelinin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
 • 6) Memur ve işçi personelin kimlik kartlarını düzenlemek,
 • 7) İşe ve ihtiyaca uygun personelin özelliklerini belirlemek, işe alma sürecinde ve işe başlatılma sürecindeki işlemleri yürütmek ve ilgili makamın onayına sunmak,
 • 8) Personelin özlük ve diğer sosyal hakları ile ilgili görev değişikliği ödül ve disiplin işlerini yürütmek,
 • 9) İşçi personelin özlük dosyalarını düzenlemek,
 • 10) Bütün personelin özlük dosyaları ve sicil raporlarını tutmak ve sağlamak,
 • 11) Personelin sosyal güvenlik kuruluşları ile irtibatını sağlamak,
 • 12) Personelin istifa, emeklilik, işten çıkarma işlemlerini yapmak,
 • 13) Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okulu, Üniversite öğrencilerinin staj yapmalarını sağlamak,
 • 14) Memur personelin hizmet belgesi düzenlemek,
 • 15) Kurum personelinin kurumlar arası yer değiştirme ve nakil işlemleri ile başka kurumlardan naklen gelecek personelin işlemlerini yapmak,
 • 16) Sonları ( 0 ) ile beşli ( 5 ) yıllarda personelin mal beyanında bulunmasını sağlamak,
 • 17) Kadro değişiklik iptal ve ihdas kadro cetvelini hazırlamak,Meclise sunmak,
 • 18) Memurların moralini yükseltecek aktiviteleri düzenlemek,
 • 19) Yazışmaları yapmak, rapor hazırlamak,
 • 20) Personelin görevini hazırlayıcı eğitimin verilmesini sağlamak,
 • 21) Personele görev alanı ile ilgili yasal mevzuat eğitiminin verilmesini sağlamak,
 • 22) Personelin görevi ile ilgili haklarının ve sorumluluklarının eğitiminin verilmesini sağlamak,
 • 23) Personele görev alanı ile ilgili uygulamalı ve teorik eğitimin verilmesini sağlamak,
 • 24) Personeli üst kademeye hazırlayıcı hizmet içi eğitimin verilmesini sağlamak,
 • 25) Memur ve işçilerin Adli ve İdari soruşturma sonucuna göre işlem yapmak,
 • 26) Disiplin kurulunca alınan disiplin cezalarının sicil defterine işlenmesini sağlamak,
 • 27) Emekli memur ve işçilerin işlemlerini yürütmek,
 • 28) Personelin mali ve özlük hakları ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ile yazışmalar yapmak,
 • 29) Personelin mali ve özlük bordrolarının tahakkukunu sağlamak,
 • 30) Personelin özlük ve diğer işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak,
 • 31) Müdürlüğün bütçesini hazırlamak,
 • 32) Müdürlüğün stratejik planlarını hazırlamak,
 • 33) Personele ilişkin istatistikî bilgileri hazırlamak,
 • 34) Memur personelin intibak işlemlerini yapmak,
 • 35) İşçi personelin Toplu İş Sözleşmesi işlemlerini yapmak,
 • 36) Memurların yurtdışı izin ve yeşil pasaport işlemlerini yapmak

Müdürlüğün Kadroları

MADDE 6

Müdürlük personeli; Müdür, Şef, 2 Adet Bilgisayar İşletmeni ve bir Tahsildardan oluşur.

Görev ve Sorumluluklar

MADDE 7

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

 • 1) Belediye Başkanına karşı sorumludur.
 • 2) Belediyenin istihdam yönetimi ve işgücü planlamasını yapar.
 • 3) Kurum personelinin hizmet içi eğitim planlamasını yapar ve uygular.
 • 4) Müdürlüğüne ait tüm görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.
 • 5) Personelinin 1. derece sicil ve disiplin amiridir.
 • 6) Belediye personelinin verimini artırıcı çalışmalar yapar.
 • 7) Personelinin görev dağılımını yapar.
 • 8) Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve istenilen şekilde sonuçlandırılmasını sağlar.
 • 9) Müdürlüğün bütçesini ve performans bütçesini hazırlamak ve bunun sonunda faaliyet raporlarını hazırlamakla sorumludur.
 • 10) Kurum personelinin moralini yükseltici aktivitelerin yapılmasını sağlar.
 • 11) Görevlendirildiği komisyonlara katılır.
 • 12) Müdürlüğün Harcama Yetkilisidir.
 • 13) Müdürlüğündeki Gerçekleştirme Memurlarını belirler.

Şef

 • 1) Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.
 • 2) İşçi ve memur tüm özlük işlemlerinden sorumludur.
 • 3) Hizmet içi eğitim çalışmalarından sorumludur.
 • 4) Görev dağılımında verilen görevleri yerine getirir.

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ) (Memur özlük sorumlusu)

 • 1) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.
 • 2) Hizmet içi eğitimden sorumludur.
 • 3) Yıllık eğitim programlarını hazırlamak.
 • 4) Personeli üst kademeye hazırlayıcı hizmet içi eğitimin verilmesini sağlamak.
 • 5) Personele görev alanı ile ilgili uygulamalı ve teorik eğitimin verilmesini sağlamak.
 • 6) Personelin görevi ile ilgili haklarının ve sorumluluklarının eğitiminin verilmesini sağlamak.
 • 7) Personele görev alanı ve ilgili yasal mevzuat eğitiminin verilmesini sağlamak.
 • 8) Personelin görevini hazırlayıcı eğitimin verilmesini sağlamak.
 • 9) Çiğli Belediyesi teşkilatının eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
 • 10) Memurların yurtdışı izin ve yeşil pasaport işlemlerini yapmak,
 • 11) Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okulu, Üniversite öğrencilerinin staj yapmalarını sağlamak, iş ve işlemlerini yapmak
 • 12) Memur personelin intibak ve aylık terfi işlemlerini yapmak.
 • 13) Personele ilişkin istatistik bilgileri hazırlamak.
 • 14) Memur personelin kimlik kartlarını düzenlemek.
 • 15) Personelin özlük ve diğer sosyal hakları ile ilgili görev değişikliği ödül ve disiplin işlerini yürütmek.
 • 16) Parmak izi alım ve kontrol işlemlerinden sorumludur.

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ( Memur Maaş sorumlusu )

 • 1) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.
 • 2) Hizmet içi eğitimden sorumludur.
 • 3) Memur personel ile ilgili tüm maaş işlemlerinden sorumludur.
 • 4) Memur personelin terfilerini maaşlara yansıtılması işlemlerinden sorumludur.
 • 5) Memur personelin maaşları ile ilgili Emekli Sandığı kesintilerinden sorumludur.
 • 6) Memur personelin maaş ile ilgili tüm yazışmalarından sorumludur.
 • 7) Tüm personele ait icra işlemlerinin kesintileri takibi ve yazışmalarından sorumludur.
 • 8) Gerçekleştirme memuru olarak görev yapar
 • 9) Sözleşmeli personel ile ilgili maaş işlemlerinden sorumludur
 • 10) Sözleşmeli personelin SGK ile ilgili tüm işlerinden sorumludur.
 • 11) Müdürlüğe ait Bütçeyi hazırlamak

Tahsildar ( işçi özlük ve maaş Sorumlusu )

 • 1-Amirlerinin yazılı ve sözlü talimatlarını yerine getirir.
 • 2) işçi personel ile ilgili tüm maaş işlemlerinden sorumludur.
 • 3) Gerçekleştirme memuru olarak görev yapar.
 • 4)İşçilerin Adli ve İdari soruşturma sonucuna göre işlem yapmak.
 • 5) İşçi personelin Toplu iş Sözleşmesi işlemlerini yapmak,
 • 6) Emekli işçi işlemlerini yürütmek,
 • 7) Emekliye ayrılan personelin kıdem tazminatlarını hesaplamak
 • 8) İşçi personelin kimlik kartlarını düzenlemek,
 • 9) İşçilerin Paso ile ilgili işlemlerinden sorumludur.
 • 10) Stajyer maaşlarının yapılması ve ödenmesinden sorumludur.
 • 11) Müdürlüğün mutemetlik görevinden sorumludur.
 • 12) Parmak izi alım ve kontrol işlemlerinden sorumludur.
 • 13) Müdürlükte çalışan tüm personel, müdür tarafından yazılı görevlendirmeyle verilen tüm görevleri yerine getirmekle sorumludur.

28 Temmuz 2020 11:32:37

BİRİMLERİMİZ

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : 0232 520 6000 ÇAĞRI MERKEZİ : 0232 935 5535 WHATSAPP : 0538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr
ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2019 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır. | Çiğli Belediyesi Webmail