YUKARI
BİRİMLERİMİZ / Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Yetki, İşlemlerin Yürütümü ve Sorumluluk

Görev ve yetki

MADDE 6 – (1)

  • a) Adli ve İdari mercilerde belediyeyi temsil etmek, nezdinde dava açmak veya belediye aleyhine idari ve adli Mahkemelerde açılan davaları takip etmekle sonuçlandırmak,
  • b) Sonuçlanmış davalarla ilgili ilamların infazı için icra takipleri açmak, icra dairelerinde Belediye tarafından açılmış ve Belediye aleyhine başlatılmış icra takiplerini takip ve sonuçlandırmak,
  • c) İhtarname keşide etmek ve keşide olunan ihtarnamelere cevap hazırlamak,
  • ç) Danıştay ve Yargıtay nezdinde yapılan murafaalarda bulunmak,
  • d) Mütalaa için tarafına havale olunan belgeleri incelemek ve görüş belirtmek,
  • e) Belediye Başkanlığının talimatı üzerine, Belediyenin taraf olacağı sözleşmeleri hazırlamak, sözleşmelerden kaynaklanan her türlü hukuki işlemleri yapmak.

İşlemlerin yürütümü ve sorumluluk

MADDE 7 –

  • (1) Müdürlüğün görev alanına giren tüm işlemlerde Belediyenin Hak, yetki ve çıkarlarının kurulmasına özen göstermek, meslek kurallarının gerektirdiği özen ve sadakati göstermekle sorumludur. Her dava ve icra takibinde kanuni prosedür izlenir. Yargı kararlarının dava dosyalarının ve takiplerin düzenli olarak arşivlenmesi ve mevzuatın takibine özen gösterilir.
  • (2) 5393 S.K.md: 18/h bendi gereği; Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL’den fazla dava konusu olan Belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetki alanındadır. Yine 5393 S.K.md:34/f bendi gereği vergi resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan Belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek Belediye Encümeninin görev ve yetki alanındadır. Dava konusu Belediye uyuşmazlıklarının sulh ile tasfiyesi, kabul ve feragati konusunda yukarıda anılan madde hükümleri gereğince Belediye Başkanının yazılı talimatı ile hareket edilecektir.
  • (3) Belediyenin davaları, icra takipleri, noter masrafları ve benzeri sebeplerle bütçelerin muhakeme giderleri faslında sarf edilecek tüm paralar personelden mutemet olarak görevlendirilen memur tarafından ilgili yasal düzenleme doğrultusunda sarf edilir. Mutemet bununla ilgili tüm belgeleri düzenler ve imza eder.
  • (4) Tüm avukatlar, Müdürlüğün Başkanlığa vereceği rapora esas olmak üzere yıl boyunca takip ettikleri dava ve işlemlerini Müdürlüğe bildirirler. Müdürlüğün bir bölüm dosya ve işlemler için rapor isteme yetkisi saklıdır.

28 Temmuz 2020 11:32:41

BİRİMLERİMİZ

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : 0232 520 6000 ÇAĞRI MERKEZİ : 0232 935 5535 WHATSAPP : 0538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr
ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2019 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır. | Çiğli Belediyesi Webmail