+
YUKARI
İHALE İLANLARI ve İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ / Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması Ve Değerlendirilmesi

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Çiğli Belediyesi Hizmet Sınırları İçinde Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması Ve Değerlendirilmesi İşinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına verilmesi ihalesi, 20 ARALIK 2016 tarihinde saat 14.00’da Çiğli Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.


İhalenin Konusu

İşin Niteliği

Muhammen Bedeli (TL)

İhale Süresi

 Geçici Teminat %3 (TL)

 İlan şekli ve Adedi

İhale Usulü

Dosya Satış Bedeli (TL)

İhale Tarihi ve Saati

Ambalaj Atıkları

Çiğli Belediyesi hizmet sınırları içinde ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi işi

208.596,96

3 Yıl

6.257,90

Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede iki defa, Belediye internet sitesi ile ilan panosunda bir hafta

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ”

100,00

20.12.2016 Saat 14:00

İdarenin:

 1. Adresi : Ataşehir Mh. Anadolu Cd. No:951 Belediye İş Merkezi Kat:3 Çiğli/İZMİR
 2. Telefon ve Faks: 0 (232) 386 16 66, 0 (232) 386 55 66
 3. Elektronik Posta Adresi: cevrekorumavekontrol@cigli.bel.tr
 4. İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi : Çiğli Belediyesi Resmi Web Sitesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
 5. İhale Dokümanının Satın Alınabileceği Adres: Çiğli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
 6. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten ve yer teslimi yapıldıktan sonraki gün işe başlanacaktır.

İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

 1. Kanuni ikametgâhı olması,
 2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
 3. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
 4. İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri.
 5. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 6. Teklif Mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut)
 7. Geçici Teminat Makbuzu
 8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 9. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
 10. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
 11. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 12. Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
 13. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler
 14. İhaleye katılacakların Çiğli Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmeleri gerekmektedir.
 15. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri de dâhil tüm giderler (ihale karar pulu, damga Vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir. İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
 16. İhale konusu bedelin % 10’undan (yüzde on) az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur.

 

    İLAN OLUNUR

İHALE İLANLARI
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.