+
YUKARI
İHALE İLANLARI ve İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ / 20.01.2016 İhale İlanı

ÇİĞLİ  BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL SATIŞI ve KİRA İHALE İLANI

 

ADA NO

PARSEL NO

ARSA PAYI

KAT NO

BAĞ.

BÖL.NO

MUHAM. SATIŞ BED.

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

21677

19

47/1107

5

19

250.000,00 TL

 7.500,00TL

11:00

 

 

 

                20/01/2016 tarihi Çarşamba günü Çiğli Belediyesi Encümen Salonunda Yukarıda ayrıntıları belirtilen Mülkiyeti  Belediyemize ait Bağımsız bölümdeki  dairenin satışı  tabloda belirtilen saatte 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesine göre açık arttırma yöntemiyle yapılacaktır.

                İhaleye iştirak edecek olan özel ve tüzel kişilerden istenenler :

  1. Kanuni ikametgaha sahip olmak
  2. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
  3. Çiğli Belediyesi veznesine yatırıldığına dair Geçici Teminat alındı makbuzu veya Banka Teminat Mektubu vermeleri
  4. Gerçek kişilerin nüfus hüviyet cüzdanı veya sureti, Tüzel kişilerin ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacakların yetkili olduğuna dair noterden tasdikli belgeyi, vermiş olmaları gerekmektedir.

NOT:

- Sair harç ve resimler alıcıya aittir.

- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde olup, şartname 100,00TL. karşılığında temin edilebilir.

- 2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler. İlan olunur.

GENEL ŞARTLAR

 

MADDE 1- İzmir İli Çiğli ilçesi Ataşehir Mahallesi 21677 Ada 19 Parsel de  kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Mülkiyeti Çiğli Belediyesine ait aşağıda tabloda belirtilen 1 adet bağımsız bölüm 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif usulüne göre ihale ile satılacaktır.

 

SIRA NO

ADA NO

PARSEL NO

ARSA PAYI

KAT NO

BAĞ.

BÖL.NO

MUHAM. SATIŞ BED.

GEÇİCİ TEMİNAT

1

21677

19

47/1107

5

19

250.000,00 TL

     7.500,00 TL

 

 

 

Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen Çiğli Belediyesine ait bağımsız bölüm, Çiğli Belediyesi Başkanlığınca 20.01.2016  Çarşamba günü saat 11:00’den itibaren Çiğli Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

MADDE 2- İhale, Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun Hükümleri çerçevesinde  Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır

 MADDE 3- Taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı , yukarıda tabloda gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacağı taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

MADDE 4 -. İhaleye katılabilmek için  2886 sayılı devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74.maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan kanun ve yönetmelikle açıklanan biçimde teklifte bulunmak geçici teminatı yatırmak şarttır.

MADDE 5- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların  ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 MADDE 6- İhale Komisyonları  tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren - en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

İta amirlerince, onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün,kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. ve 76.maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde müşteri ihale bedelini peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim,harçları ve diğer giderleri ödemek, adına tescili sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat irat kaydedilir, vukua gelecek hasar, zarar fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

MADDE 7-İdare de bu süre içerisinde ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malı müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

MADDE 8-Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 9-İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Çiğli Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görebilir veya Taşınmaz mal satış şartnamesini 100.-TL(yüz Türk lirası) ücret karşılığında satın alabilirler. Ayrıca www.cıglı-bld.gov.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.

MADDE10- Gerektiğinde ihtilafların  hal mercii Karşıyaka icra daireleri ve mahkemeleridir.

MADDE11-İş bu Genel Şartname 11 (onbir) maddeden ibarettir.

ÖZEL ŞARTLAR

 

1-SATIŞI ARTIRMAYA KOYAN

   Çiğli Belediye Başkanlığıdır.

2-İHALENİN KONUSU

   Çiğli Belediyesinin mülkü olup;  21677 ada 19 parselde kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan 1 adet bağımsız bölüm satışı

3-GEÇİCİ TEMİNATI

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 25.maddesinde belirtildiği gibi ihaleye katılacak isteklilerden ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelin % 3 oranında geçici teminat

olarak alınır. Tedavüldeki Türk parası ve devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahvil

olarak yatırılacak geçici teminat Çiğli Belediyesi veznesine yatırılacaktır.

4-İHALEYE İŞTİRAK ŞARTLARI

    İhale katılabilmek için;

    A-Kanuni ikametgaha sahip olmak,

    B-Tebligat için Türkiye'de adres göstermek,

    C-Çiğli Belediyesi veznesine yatırıldığına dair geçici teminat alındı makbuzu veya Banka teminat mektubu vermeleri

     D-Gerçek kişilerin nüfus hüviyet cüzdanı veya noter sureti ,tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlarda ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye             

 katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ve imza sirkülerini vermeleri

     E-Ortak  girişim halinde tüm ortakların yukarıda bahsi geçen belgeleri vermeleri

     Şarttır.

5-İHALE İŞTİRAK EDEMEYECEK OLANLAR

   A-Devlet ihale yasasının 6.maddesinde yazılı kişiler gerek doğrudan, gerekse dolaylı olarak

   İhaleye giremezler.

   İhaleye fesat karıştıranlar 1 yıl süre ile ihaleye katılamazlar.

6-DİĞER ŞARTLAR

    İhale şartnamesine ekli olan özel şartname (özel şartlar), arttırmaya girenler tarafından            

    peşin kabul edilmiştir.

          İhale üzerinde kalan şahıs, ihale ve satıştan doğacak her türlü resim,resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri ve ihale bedelini ödemek zorundadır. Tapu ferağının verilmesi sırasında bu husus 3. Kişileri de bağlayacak şekilde tapuya şerh düşülecektir. Taşınmaz bedeli Çiğli Belediyesi veznesine veya Belediyemiz Vakıflar Bankası TR 28000 1500 15800 729 427 1495 no’lu Belediyemiz hesabına peşin olarak ödenecektir.

7-Genel şartname(Genel Şartlar) ile Özel Şartname (Özel Şartlar) arasında çelişki halinde Özel  Şartname hükümleri uygulanır.

8-ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

    Gerektiğinde ihtilafların hal merci Karşıyaka İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

9 -İş bu açık teklif usulü satış ihale şartnamesi 9 (Dokuz) maddeden oluşmaktadır.
 

        İnş.Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı  

 

İHALE İLANLARI
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr | ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2016 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.