YUKARI
BİRİMLERİMİZ / Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Hüseyin KAPLAN | 376 27 04 | 376 99 80 - 1407

Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Yetki, İşlemlerin Yürütümü ve Sorumluluk

Müdürün yetki ve görevleri

Madde 6 - Çiğli sınırları içinde belediyenin iznine bağlı olan işyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği sınıflarını tespit etmek, ruhsatlandırmak, yasal süresi içerisinde kontrolünü yaptırmak ve denetlemesini sağlamak ve sınıflandırma komisyonuna başkanlık etmek. Sınıflandırma komisyonu müdürün başkanlığında ruhsat şefi ve en az iki memurun katılımı ile işyerlerinde aranacak asgari ortak şartların yanında türü ve sınıfı istenen özellikler dikkate alınarak sınıf tespiti yapar.

Madde 7-Müdürlüğe havale edilen evraklar ile şikâyet dilekçelerinin ve ruhsat müracaatlarının ön incelemelerini yaparak gereği yapılmak üzere ilgili servislere havale etmek, sonuçlandırmak ve ilgili birim ve mercilere gereken cevapların yasal süresi içinde verilmesini sağlamak.

Madde 8-Görevli memur ve diğer personelin şahsi dosyalarını tutarak yasalar nezdinde ön görülmüş özlük haklarını yürütmek.

Madde 9-Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereği yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak.

Madde 10-Müdürlük çalışmalarının düzenli, sürekli yürütülmesi ve etkinliği için gerekli her türlü makine, teçhizat ve büro sarf malzemelerinin tasarruf tedbirlerini gözeterek zamanında teminini sağlamak.

Madde 11–Personelin Müdürlük çalışmalarına katkısını azami seviyeye çıkaracak önlemleri almak ve gerekli düzenlemeleri yaparak ruhsatlandırma işlemlerinde; süratli, etkin, adil ve şeffaf uygulamaları sağlamak.

Madde 12-Müdürlük bütçesini performans ölçütleri çerçevesinde vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkaracak şekilde uygulamasını sağlamak.

Madde 13-Müdürlük çalışmalarında tutulması zorunlu defterlerin ve kayıtların düzenli tutulmasını sağlayarak etkin arşiv düzenini sağlamak.

Madde 14-Müdürlük çalışanlarının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinde yararlanması için gerekli sevk işlemlerini zamanında yapmak, sağlık harcamalarının ilgili birim ve mercilere süresi içinde ödemesini sağlayacak gerekli belgelerin düzenlenmesini ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.

Madde 15-Müdürlük çalışmalarıyla ilgili gerekli Belediye Meclisi ve Encümen kararlarının zamanında alınması sağlamak.

Madde 16-Müdürlük çalışmalarında hiyerarşik yapılanmaya uygun gerekli düzenleme ve görevlendirmeleri yapmak.

Madde 17-Bu yönetmeliğin dayanak bölümünde belirtilen kanun, yönetmelik ve genelgeler gereği yapılması gereken ve bu yönetmelikte belirtilmeyen iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

Ruhsat Şefliği Görev ve Yetkileri

Madde 18-Ruhsat müracaatlarının kabulünü sağlamak ve gereği için işyeri denetim kontrol ekibine havalesini yapmak.

Madde 19-Sınıflı iş yerlerinin sınıf tespit komisyonunda görev almak.

Madde 20-Müdür tarafından havale edilen her türlü ruhsat ve şikâyet dilekçeleri ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını ve bu çalışmalarla ilgili kayıtların düzenli tutulmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

Madde 21-2559 sayılı P.V.S. kanunu gereği tutulan tutanaklar ile ilgili gerekli yazışmaları yaparak encümenden idari para cezası uygulamasını sağlamak.

Madde 22-Müdür adına resmi belgeleri havale etmek ve düzenlenen her tür belgeleri paraf etmek.

Madde 23-Müdürün bulunmadığı zorunlu durumlarda müdüre vekâlet etmek.

Madde 24-Bu yönetmelikte belirtilmeyen ve müdürlüğümüzün çalışmalarına dayanak teşkil eden kanun, yönetmelik, genelgeler gereği yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak.

İşyeri Denetim ve Kontrol Ekibinin Görev ve Yetkileri

Madde 25–İşyeri denetim ve kontrol ekibi ruhsat şefi ile müdür tarafından görevlendirilen en az iki memurdan oluşmaktadır.

Madde 26-Ruhsat müracaatlarının ön incelemeden geçirilerek dosya bazında istenen evrakların tamamlanması ile ruhsat için ödenmesi gereken harç ve ücretlerin tahsilâtından sonra ruhsatın yazılması için yazı işleri personeline gereği yapılmak üzere göndermek ve sınıflandırma komisyonunda görev almak.

Madde 27-Verilen ruhsatları en geç bir ay içinde müdürün havalesi ile yerinde kontrol ederek ruhsat kesinleşmesini sağlamak ve bilgisayar ortamında gerekli kayıtların tutulması ile arşivlenmesini sağlamak.

Madde 28-işyeri ruhsatı verildikten sonra yerinde yapılan kontrolde mevzuata uygun olmayan unsurlar ve noksanlıklar tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve hataların tamamlanması için bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre vermek ve bu süre sonunda noksanlıklar ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsatı iptal ederek kapatmaya esas işlemleri yapmak.

Madde 29-Ruhsatlandırma çalışmaları dışında müdürlüğümüze gereği yapılmak üzere havale edilen şikâyet dilekçelerine binaen yerinde tetkik yaparak gerekli yasal işlemlerin dayanağı olan; ihtarname, yerinde tespit tutanağı ve kapatmaya esas tutanak düzenlemek.

Madde 30-Bu yönetmelikte belirtilmeyen ve müdürlüğümüzün çalışmalarına dayanak teşkil eden kanun, yönetmelik, genelgeler gereği yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak.

Yazı işleri personelinin görevleri

Madde 31-Müdür ve ruhsat şefi tarafından havale edilen ruhsat müracaatlarının işyeri denetim ve kontrol ekibinin tuttuğu rapor doğrultusunda; ruhsatın düzenlenmesi imzaya sunulması, bilgisayar ortamına kaydederek ve arşivlenmesi ile ilgili bütün iş ve işlemleri yapmak.

Madde 32-Müdürlük çalışmaları ile ilgili bilgi ve belgelerin kayıtlarını düzenli tutmak ve yapılan yasal işlem sonucunda kayıt kapatma işlemlerini yapmak.

Madde 33-Havale edilen şikâyet dilekçelerini yasal süresi içinde cevap vermek.

Madde 34-Tutulması zorunlu kayıtlarını ışığında bilgi ve belgelerin bilgisayar ortamına giriş işlemlerinin zamanında ve eksiksiz yapmak.

Madde 35-Müdürlük ve müdürlük personeli ilgili gerekli bütün yazışmaları yapmak.

Madde 36-Müdürlüğümüzce düzenlenerek imzalanan ruhsat izin ve harca tabi belgelerin Belediye Meclisi tarafından karar altına alınmış harç ve ücretlerinin irsaliyelerini düzenleyerek Mali Hizmetler Müdürlüğüne tahsilât için göndermek ve tahsilât makbuzlarının bir suretinin dosyasına konulmasını sağlamak.

Madde 37-Ruhsat harcı veya belge ücreti alınarak düzenlenen belgelerin müracaat sahibine imza karşılığında teslim edip gerekli kayıtları tutmak.

Madde 38-Kolluk kuvvetlerine umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine düzenlenen ruhsat, mesul müdürlük belgesi, sabahçı belgesinin birer suretlerini genel güvenlik ve asayiş yönünden denetlenmesini sağlamak üzere yasal suresi içerisinde kolluk kuvvetlerine göndermesini sağlamak.

Madde 39-Müdürlüğümüz çalışmalarına dayanak teşkil eden Kanun ve Yönetmelikler gereği gerekli yazışmaları yapmak ve kayıtlarını düzenli tutmak.

BİRİMLERİMİZ

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr
ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2019 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.