Ocak ayı meclis toplantımız 03.01.2020 Cuma saat 18:00'da yapılacaktır.

YUKARI
BİRİMLERİMİZ / Emlak İstimlak Müdürlüğü

376 99 80 - 1601
Diğer Numaralar : 376 99 80 - 1490/1491/1492/1494/1498

Görev, Yetki İşlemlerin Yürütümü ve Sorumluluk

Görev Yetki ve Sorumluluk
MADDE 6- (1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, görev alanına giren tüm işlemlerde, Belediyenin hak yetki ve çıkarlarının korunmasına, meslek kuralarının gerektirdiği itina ve bağlılığı göstermekle sorumludur.

(2) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Görevleri:

a)    Emlak ve İstimlakla İlgili Görevleri:
-    5393 sayılı Kanun kapsamında birimimizle ilgili işlemleri yapmak, meclis ve encümen kararlarını uygulamak, takip etmek ve sonuçlandırmak.
-    Belediyemiz adına kayıtlı olan taşınmazların 3194 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereği hisse satışı işlemlerini takip etmek, tahsilatını sağlamak
-    Belediyemiz adına kayıtlı olan taşınmazların 2886 sayılı yasa kapsamında satışı, kiralanması ile ilgili olarak işlemleri yapmak, takip etmek ve tahsilatını sağlamak.
-    2942 sayılı kanun kapsamında kamulaştırma il ilgili işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak.
-    Diğer kanunların Belediyemize verdiği birimimizle ilgili işlemleri yapmak, takip etmek ve sonuçlandırmak.
-    Tapu işlemleri için Tapu sicil Müdürlüğü’ne talimat yazısı yazmak ve Tapu ferağ işlemlerini sonuçlandırmak
-    Belediyemizin ihtiyacına göre 3194 sayılı kanunun 11. maddesine göre Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz taşınmaz devri istemek ve işlemleri yapmak.
-    Taşınmaz mallarımıza yapılan tecavüzlerde 3091 sayılı yasaya göre müdahalenin önlenmesi için Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne men-i müdahale davası açtırmak.
-    Birimimize ait gider bütçesi hazırlamak.

b)    Evrak Dağıtım ve Yazı İşlerine İlişkin Görevler:
-    Müdürlüğün tüm yazışma işlemlerini yürütmek
-    Müdürlüğe havale olan tüm evrakların kaydını yapmak, ilgili yerlere dağıtımını sağlamak
-    Resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmaları yapmak, takip ve dağıtımını sağlamak

(3) Emlak ve İstimlak Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Bu yönetmelikçe, Müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirir veya getirilmesini sağlar, müdürlük bünyesindeki personele görev taksimi yapmak, yapılan işleri kontrol etmek, göreve devamlarını, izin ve raporlarını takip etmek, müdürlüğün disiplin amirliğini yapmak, 2942 sayılı yasa gereği gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırılabilmeleri hususunda gerekli aşamaları sırasıyla yaptırıp sonuçlandırmak, 3194 sayılı yasanın 14. Maddesine göre belediye lehine her türlü irtifak hakkı kurma işlemlerini yapmak, belediye mülkiyetindeki taşınmazların sevk ve idaresini yapmakla görevli olup bu görevleri yerine getirirken;
Bu yönetmelikte kendisine verilen görevleri yerine getirmekle, yönetmelikte sayılan görevler dışında, başkanlık makamınca kendisine verilen diğer görevlerinde yerine getirilmesinde, müdürlüğün bünyesindeki personelin gizli sicil dosyalarını hazırlamak, takdirname ve disiplin cezası verilmesi hususunda Başkan ve ilgili müdürlüğe teklifte bulunmaya, Müdürlüğü ile ilgili yazıları imzalama ve parafe etmekle ayrıca Başakanlık makamında Müdürlüğün temsil yetkisine sahiptir.
Emlak ve İstimlak Müdürü; müdürlüğü ile ilgili görevlerin kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca en doğru şekilde yürütülmesinden yetkili Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.
     (4)Emlak ve İstimlak Şefinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu:
Müdürlük tarafından görevlendirildiği kanunların yasa, yönetmelik ve tüzükler uyarınca sonuçlanıncaya kadar ki aşamalarını takip etmek, müdürlük içindeki diğer işlemleri koordineli bir şekilde yürümesini sağlamakla görevli olup, bu yetkisini kullanırken yetkili müdüre karşı sorumludur.
         (5) Emlak ve İstimlak Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Müdürlük tarafından verilen görevleri kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirip sonuçlandırmakla görevli olup, bu görevleri yerine getirirken yasalardan aldığı yetkiyi kullanırken yetkili müdüre karşı sorumludur.
         (6) kiralama İşlemleri Personelinin Görev, yetki ve Sorumlulukları:
Müdürlük tarafından kendisine verilen görevleri, yine kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde hazırlamak ve sonuçlandırmakla görevli olup, bu görevleri yerine getirirken yasalardan aldığı yetkiyi kullanırken yetkili müdüre karşı sorumludur.
         (7) Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Müdürlüğe gelen giden evrakların kaydını yapmak, evrakları konularına göre tasnifleyip arşivlemek, istenildiğinde evrakı zimmet karşılığı vermek ve almak, Müdürlük ile ilgili yazışmaları doğru-düzenli olarak ve zamanında daktilo etmekle görevli olup, görevinin gereklerini yerine getirmekten Emlak ve İstimlak Şefi ile Emlak ve İstimlak Müdürüne karşı sorumludur.

 

31 Mayis 2019 15:30:52

BİRİMLERİMİZ

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr
ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2019 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.